Notices/VACANCY

Notices

Vacancy

Previous Notices and vacany

Notices

Vacancy

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७८।०४।०१ केयर नेपालसंगको साझेदारीमा पछौटेपन उन्मूलन समाज(बेस)–नेपालबाट रुपन्देहीको ओमसतिया गाउंपालिका नवलपरासीपश्चिम) को सरावल गाउंपालिकामा संचालन हुने कोभिड

Read More »

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७८।०४।०१ केयर नेपालसंगको साझेदारीमा पछौटेपन उन्मूलन समाज(बेस)–नेपालबाट रुपन्देहीको ओमसतिया गाउंपालिका नवलपरासीपश्चिम) को सरावल गाउंपालिकामा संचालन हुने कोभिड

Read More »